Persondatapolitik

how to write a paper with an interviewand get help writing a business plan from quizlets how to write an narrative essay pdf

EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov trådte i kraft 25. maj 2018. Det betyder skrappere krav til håndtering af persondata.

Som indehaver af lomra.dk registrerer jeg personoplysninger om dig, hvis du eller den virksomhed, som du repræsenterer, er kunde hos mig, eller hvis du er én af mine samarbejdspartnere.

Det følger af databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov, at jeg som dataansvarlig skal give dig nogle informationer om, hvordan jeg behandler dine personoplysninger.

Jeg behandler kun personoplysninger om dig, idet omfang det er sagligt, proportionalt og nødvendigt.

1.1 Behandling af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger som led i udøvelsen af mit virke som oversætter og korrekturlæser. Som udgangspunkt er det kun almindelige oplysninger, som jeg registrerer, så om dit navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Oplysningerne registreres af hensyn til fakturering af ydelser, der er bestilt af dig hos lomra.dk.

Oplysningerne kan komme fra dig selv eller fra andre.

Jeg behandler dine persondata med hjemmel i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven.

Grundlaget for behandlingen af personoplysningerne kan være den oversættelses- eller korrekturopgave, som du eller den virksomhed, som du repræsenter, har stillet lomra.dk. I nævnte opgave kan der være tale om følsomme oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9 (eksempelvis race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, seksualitet og helbredsoplysninger) i forhold til dig selv eller i forhold til den eller de klienter eller kunder, som du som enkeltperson eller i kraft af din virksomhed repræsenterer.

Jeg videregiver ikke dine eller dine klienters/kunders oplysninger til tredjemand, med mindre det er påkrævet i forbindelse med assistance fra en samarbejdspartner til færdiggørelse af den opgave, som du eller den virksomhed, som du repræsenterer, har stillet lomra.dk. Videregivelse af dine oplysninger vil aldrig ske uden dit samtykke og kun inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

1.2                  Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer dine personoplysninger i relevante elektroniske arkiver. Der er iværksat relevante tiltag for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert, og at det kun er undertegnede, der har adgang til dine personoplysninger. Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 5 år efter, at sagen er arkiveret, medmindre der er saglig grund til, at jeg beholder oplysningerne længere. Personoplysninger i adressekartotek opbevares så længe, der er behov for, at jeg kan komme i kontakt med dig. Dokumenter sendt til lomra.dk til oversættelse eller korrektur, indeholdende personoplysninger, slettes umiddelbart efter, at den fakturerede ydelse er betalt.

Såfremt behandlingen af dine oplysninger sker med hjemmel i dit samtykke, kan du trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at sende en mail til lomra37@hotmail.com. Jeg vil i givet fald slette oplysningerne, medmindre der er en anden hjemmel til fortsat at behandle dine personoplysninger. Det bemærkes, at sletningen i givet fald ikke påvirker den lovlige behandling, der har fundet sted, før du trak samtykket tilbage.

1.3                  Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forbindelse med, at jeg behandler oplysninger om dig. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte mig på lomra37@hotmail.com.

1.3.1            Retten til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, jeg behandler om dig.

1.3.2            Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, såfremt dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

1.3.3            Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få oplysninger slettet før udløbet af den generelle slettefrist, jf. ovenfor. Dette gælder eksempelvis, hvis du ikke længere ønsker at være registeret i mit adressekartotek, men det kan også være i tilfælde, hvor det ikke længere er relevant for mig, at jeg behandler dine personoplysninger. Særlige aftaler om sletning af tredjemands oplysninger indeholdt i stillede opgaver kan indgås.

1.3.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette indebærer, at jeg kun vil behandle en begrænset del af dine oplysninger. I givet fald vil jeg indskrænke behandlingen af dine oplysninger baseret på en konkret vurdering.

1.3.5 Ret til indsigelse

Du har ret til at indgive indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis behandlingen har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e og f. Du kan også indgive indsigelse mod, at dine personoplysninger bruges i forbindelse med direkte markedsføring.

1.3.6 Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra mig til en anden dataansvarlig.

1.4 Udnyttelse af rettigheder og klage

Såfremt du ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du sende en mail til lomra37@hotmail.com eller et brev til lomra.dk v/Lone Møland Munch, Søndervang 23, 6000 Kolding.

Du kan også klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller ved at skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal. 1300 København K.

1.5 Spørgsmål

Såfremt du måtte have spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt behov for bistand, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig på lomra37@hotmail.com.

Med venlig hilsen

Lomra.dk

Lone Møland Munch

male-enhancement-pills   penis-enlargement-medicine   best-penis-enlargement-pills   male-enhancement-pills-that-work   penis-pills   best-erection-pills   penis-enlarger   penis-enlargment   best-sex-drugs   evermax-pill   penis-enlargements   hard-on-pills-that-work   enhanced-male-pills   male enhancement   penis extender   best male enhancement pills   penis enlargement medicine   best male enhancement   penis stretcher   penis enlargement pills   extenze reviews   penis extenders   sex pills   how to produce more sperm   extenze review   extenze male enhancement   male enhancement pills that work   bathmate results   male enlargement pills   male extra   extenze pills   how to increase semen volume   increase sperm volume   penis pills   volume pills   male enhancement pills that work fast   increase semen volume   bathmate before and after   best penis enlargement pills   male enhancement pill   penis enhancement   penis pump before and after   how to increase sperm volume   best budget penis pumps   enhanced male   best erection pills   bathmate review   best penis pumps   penis traction   how to produce more cum   male enhancement products   3 ways to increase seminal fluid   male enhancement pills over the counter   penis pump results   increase ejaculate   best sex pills   male enhancement reviews   how to produce more semen   dick pills   sex pills for men   penis enlargement pill   how to increase ejaculate volume   how to increase ejaculate   extenze side effects   huge ejaculation   penis enlargement pump   water penis pump   male enhancement supplements   do penis enlargement pills work   increase semen   bath mate   penis pump reviews   penis growth pills   best male enhancement pill   bathmate routine   size genetics   male supplements   male enlargement   male extra reviews   the best male enhancement pills over the counter   how fast does extenze work   how to ejaculate more   extenze results   penile extender   bathmate x30   max performer   best penis extender   bathmate reviews   semen volume   extenze extended release   penis pumps   dick enlargement   how long does it take for extenze to work   dick pumps   penile traction   big loads   best male enhancement pills that work   increase sperm volume pills   extenze pill   best male enlargement pills   male sex pills   penis strecher   home made penis pump   dick extender   cum pills   natural ways to increase seminal fluid   best penis enlargement   penis pump before after   penile traction device   best over the counter male enhancement   over the counter male enhancement pills   male extra review   vigrx plus review   does bathmate work   extenze directions   best penis   penis enlargement pills that work   volume pill   sex pill   male enhancer   increase cum   extenze ingredients   semen volumizer   increase semen production   do male enhancement pills work   enhancement pills   vigrx pills   penis enlargment pills   stamina pills   are penis pumps safe   cock pumps   darren jackson   best natural male enhancement   penis stretchers   best penis enlargement medicine   male enhancement drugs   how to increase sperm thickness   where to buy vigrx plus   best sex pills over the counter   sexual enhancement pills   increase ejaculation   increase cum volume   sexual enhancement   penis enhancers   hard on pills that work   enhancement male pill   extenze ingridients   extenze befor and after   malextra pills   extenz results   penis enlargements pumps   extenze ingredience   male enhancement pills   penis enlargement medicines   volumepills review   penis extender result   extenze ingredient   penis pump review   how to increase ejaculation volume   cock extenders   penis enlargement devices   vigrex tablets   how to increase semen amount   male performance pills   bathmate hydro   how to increase cum load   penis extenders reviews   best male enhancers   how to increase semen production   how to produce more seminal fluid   bathmate x40   male drive max   increase cum load   bathmate before after   volume increaser   produce more sperm   best male enhancement pills over the counter   max load pills   volume pills review   natural male enhancement herbs   delay pills for men last longer   cock stretcher   enhanced male pil   male enhancement pills free trials   penispumps   penis enlargement device   male sexual enhancement   extend pills   sex enhancement pills   all natural male enhancement   long sex pill   best male supplement   extenze maximum strength   do penis pills work   produce more semen   how to produce more seminal fluid naturally   increasing semen volume   penis extenders review   how to increase semen   best male enhancement pills 2019   male enhancement pills reviews   increase ejaculate volume   bathmate hydro pump   increase seminal fluid   natural male enhancement pills   hydro penis pump   vigrx reviews   do penis extenders work   over the counter male enhancement   male enhancements   top male enhancement pills   penis traction device   bathmate pump